1249

Temkin Cedveli

Sıfır dereceden altmış derece arzına kadar ve yirmibeş metre fark ile, beşyüz met­re irtifâ’a kadar hesâb olunmuş temkin cedveli.

Birinci satırdaki rakamlar arz derecelerini göstermekdedir.

İrtifâ’: Bir mahallin en yüksek yerinin en aşağı yerinden i’tibâren yüksekliğidir. Kitâbımızın birinci kısmında (Nemâz Vaktleri) maddesinde temkin hakkın­da bilgi verilmişdir. Muhammed bin Mûsâ Bağdâdî ve Ebû Bekr Muham- med bin Ömer Müneccim Bağdâdî, Rub’-i dâire [üstürlab] ile vakt ta’yînini (El’amelü bil-üstürlâb) kitâblarında bildirmekdedirler. Birincisi 205 de, ikincisi 320 [m. 932] de vefât etmişdir. Abdüllah bin Alî Mardînînin (Ru- bu’ı mukantarât) kitâbı da çok kıymetlidir. 779 [m. 1377] de vefât etmişdir. (Mekteb-i bahriye-i şâhâne), fenn-i hey’et muallimi yüzbaşı Mustafâ Hil­mi efendi, 1306 [m. 1888] baskılı (Heyet-i felekiyye) kitâbında, nemâz vaktlerini ve arabî ay ibtidâlarını çok güzel hesâb etmekdedir.

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.