222 184-Mektub

184
YÜZSEKSENDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, Kılıncullaha yazılmışdır. Peygamberlerin efendisine “sallal­lahü teâlâ aleyhi ve aleyhim ve sellem” uymağı övmekdedir:

Sevgili ve akllı oğlumun kıymetli mektûbu geldi. Sevgi ve saygı ile ya­zılmış olduğu anlaşılarak bizi sevindirdi. Allahü teâlâ, size, râzı olduğu iş­leri yapmak nasîb eylesin!

Yavrum! Kıyâmetde işe yarayacak olan şey, islâmiyyetin sâhibinin gös­terdiği yolda yürümekdir “aleyhissalâtü vesselâm”. Hâller, kendinden geçmeler, ilmler, ma’rifetler, işâretler ve kerâmetler, bu yolda iken hâsıl olurlarsa, çok iyidir ve büyük ni’metdirler. Bu yoldan sapık iken hâsıl olurlarsa, harâblıkdır, istidrâcdır, felâkete sebeb olurlar. Tesavvuf büyük­lerinden Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerini “kaddesallahü teâlâ sirrehül’a­zîz” öldükden sonra, rü’yâda gördüler. (Nasılsın?) diye sordular. Cüneyd hazretleri, cevâb olarak buyurdu ki, (İlm, ma’rifet dolu sözlerimin hiç fâ­idesi olmadı. İşâretleri, kıymetli bilgileri bana yaramadı. Bir gece yarısı kıl­dığım iki rek’at nemâz, imdâdıma yetişdi).

Herşeyden önce, Muhammed aleyhisselâma ve Onun dört halîfesine uy­mak lâzımdır. Sözlerde, işlerde ve inanmakda islâmiyyetden ayrılmamağa çok dikkat etmelidir. Bunlara uymak, yümün ve bereketdir. Ya’nî, hep iyiliklere kavuşdurur. İslâmiyyetden ayrılmak ise, insanı utandırır ve felâ­kete götürür. Gönderdiğiniz kitâbın birkaç yerini okudum. İyi göründü. Fe­kat, kitâb yazmakdan önce yapılacak dahâ mühim işler var. Önce, onları yapmak, dahâ uygun ve dahâ iyi olur. Vesselâm.