217 176-Mektub

 176

YÜZYETMİŞALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muhammed Sıddîka yazılmışdır. Dakîkaları kıymet­lendirmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdiği kullarına selâm olsun! Ha-dîs-i şerîfde, (Bir kimsenin iyi müslimân olduğu, lüzûmlu şeylerle uğra­şıp, fâidesiz şeylerden uzaklaşması ile belli olur) buyuruldu. Bunun için, zemânları kıymetlendirmek lâzımdır. Böylece, fâidesiz, boş yere vakt öldürmekden kurtulmuş olursunuz. Şi’r, kasîde ya’nî mevlid-i nebî oku­mağı başkalarına bırakıp, sessizce, bâtındaki nisbeti muhâfaza etmeğe ça­lışmalıdır. Arkadaşların toplanmaları, bâtının dağılmaması içindir. Öte­den beriden konuşmak için değildir. Bunun için, bir köşeye çekilmeyip, birlikde bulunmağı beğenmişlerdir. Bâtının toparlanmasını, toplulukda aramışlardır. Gönül topluluğunu bozan toplantılardan kaçınmak lâzım­dır. Bâtının topluluğunu bozmıyan herşey mubârekdir. Bozanlar ise,uğursuz ve bereketsizdirler. Öyle yaşamalıdır ki, yanında bulunanların bâ­tınları toparlansın. Onları gönül dağınıklığına düşürmemelidir. Kendini toparlamalı, konuşmamalıdır. Nutk çekecek, dedikodu yapacak zemân de­ğildir. Fârisî mısra’ tercemesi:

Ders verecek, keşşâf tefsîri okuyacak zemân değil!

Vesselâm.