187 150-Mektub

150

YÜZELLİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed Kâsıma gönderilmişdir. Aranılmağa, gön­lünü vermeğe lâyık olan ancak Vâcib-ül-vücûd teâlâ olduğu bildirilmekdedir:

Hâce Muhammed Kâsım kardeşimizin okşayıcı mektûbu geldi. Bizleri sevindirdi. Dünyâ işlerinin bozuk gitmesinden ve hâlinizi toparlayamadı­ğınızdan hiç sıkılmayınız! Çünki dünyâ işleri, üzülmeğe değmez. Bu dün­yâda olan herşey geçecek, yok olacakdır. Allahü teâlânın râzı olduğu şey­lerin arkasında koşmak lâzımdır. Güç olsa da, kolay olsa da, bunları yap­mağa çalışmalıdır. Aranılacak, gönül verilecek (Vâcib-ül-vücûd)dan, ya’nî hep varlığı lâzım olandan başka hiçbir şey yokdur. Hele sizin gibi kıymet­li ve akllı insanların, geçici, yok olucu şeylere gönül vermesi, pek yazık olur. Bununla berâber, bir hizmet ve bir iş için işâret buyurulursa, onu seve se­ve yaparız. Vesselâm.

Dinle! Nemâz kılmıyanın hakkında Allah, ne demiş,

Çıksın yer ile gökümden, başka ma’bûd, bulsun demiş.

Getirdi Kur’ânı Resûl, etmedi ba’zısı kabûl.

Bir vakt nemâzı kılmıyan, Cehennemde yansın demiş.