384

Mescid-i şerîfe girince, önce iki rek’at (Tehıyye-tülmescid) nemâzı kılmalıdır. Bunu (Ravda-i mutahhera) içinde kıldıkdan sonra, (Muvâcehe-i se’âdet) karşısında durup, önce Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”, sonra hazret-i Ebû Bekre ve hazret-i Ömere “radıyallahü anhümâ” selâm vermeli, sonra belli düâları okumalıdır. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ve her mü’min, ziyârete gelenleri ve bunların selâmlarını, düâlarını işitirler. Dilediği gibi ve hâtırına geldiğini söyleyerek düâ etmek câiz ise de, âlimlerin bildirdikleri belli düâları okumak dahâ fâideli olur.

İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki, ben Medînede iken, sâlihlerden Eyyûb-i Sahtiyânî “rahime-hullahü teâlâ” gelip, Mescid-i şerîfe girdi. Yüzünü Kabr-i nebevîye döndü. Kıble arkasında kaldı. Ayakda ağladı. [Eyyûb-i Sahtiyânî, 131 [m. 748] de, Basrada vefât etdi.]

Ebülleys-i Semerkandînin[1] imâm-ı a’zam Ebû Hanîfeden “rahime-hümallahü teâlâ” haber verdiğine göre, kıbleye dönülür. Hucre-i se’âdet arkada kalır. Şeyh Kemâleddîn ibni Hümâm, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfenin “rahime-hümallahü teâlâ” Müsnedinde bildirdiği üsûle bakılırsa, Ebülleys ile ona uyanların bildirdikleri, İmâm-ı a’zamın önceki ictihâdı olduğu anlaşılır. Sonra, Hucre-i se’âdete karşı ziyâret edilmesini bildirmişdir. Abdüllah ibni Ömer “radıyallahü teâlâ anhümâ” de, Hucre-i se’âdete dönerek selâm vermelidir dedi.

İbni Cemâ’a “rahime-hullahü teâlâ” (Menâsik) kitâbında, (Kabr-i se’âdeti ziyâret eden, Resûlullahın mubârek başı bulunan köşeyi sol tarafına ve kıbleyi sağ tarafına alıp, köşeden iki metre kadar uzakda durmalıdır. Sonra kıble dıvarını yavaş yavaş arkaya alıp, (Muvâcehe-i se’âdet) penceresine karşı oluncaya kadar dönmelidir. Tam Kabr-i se’âdete dönünce selâm vermelidir) demekdedir. [Muhammed ibni Cemâ’a, şâfi’î âlimlerinden olup, 733 [m. 1333] de Şâmda vefât etdi.]

Görülüyor ki, Hucre-i se’âdetin, Ravda-i mutahhera köşesi ile kıble duvarı arasına gelip mubârek başı sol tarafa almalı. İki metre uzak durmalı. Sonra yavaş yavaş, Hucre-i se’âdete doğru dönmeli ve Kıbleyi arkaya almalıdır. Sonra salât ve selâm verip, düâ etmelidir. İmâm-ı Şâfi’î ve başka imâmlar “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, böyle ictihâd buyurmuşlardır. Şimdi de böyle ziyâret edilmekdedir.

[1] Ebülleys Nasr Semerkandî 373 [m. 983] de vefât etdi.

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.