295 236-Mektub

236
İKİYÜZOTUZALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, kıymetli oğlu Muhammed Sâdıka “kaddesallahü teâlâ sir­rehül’azîz” yazılmışdır. Ba’zı sırları bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine salâtü selâm olsun! Çok kıymetli oğlum! Hâlinizi açıkladığınız mektûbunuzdan, Vilâ­yet-i hâssa-i Muhammediyyeye “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıy­ye” bağlı olduğunuz anlaşılmakdadır. Bunun için Allahü teâlâya çok şükr ediniz! Çok zemândan beri, bu ni’mete kavuşmak istiyordunuz. Şimdi, ce­nâb-ı Hakdan ümmîd ederek, gönlümü size verdim. Sizi bu devlete çek­meğe uğraşdım. Önce, sizi Vilâyet-i Mûsevîde buldum. Oradan çekerek, Vilâyet-i hâssa-i Muhammediyye içine almak nasîb oldu. Bundan dolayı Allahü teâlâya sonsuz hamd ve şükrler olsun! Siz, bu vilâyete çekerek ge­tirildiğiniz için, yirmi günden çok oluyor ki, koynumdasınız, yetişiyorsu­nuz. Bağlantınız kuvvetli olmadığından, belki sizin hiç haberiniz olmamış­dır. Şimdi kuvvetlendiği için sizin de, anladığınızı sanırım. Allahü teâlânın bu günâhı çok kuluna, her ân durmadan yağan ni’metlerinden hangi biri­ni yazayım? Fârisî iki beyt tercemesi:

Ben o toprağım ki, ilk behâr bulutu,

lutf eder, verir bereketli yağmuru.

Vücûdümün her kılı, dile gelse de,

şükr edemem ni’metlerinin hiçbirine.

Kıymetli oğlum Muhammed Sa’îdin mektûbunda bildirdiği hâlleri pek doğru, çok kıymetlidir. Böyle kıymetli hâller, tanıdıklardan pekaz kimse­ye nasîb olmakdadır. Allahü teâlânın, onu da, Vilâyet-i hâssa-i Muhamme­diyye ile şereflendirmesini ümmîd ederim. Oğlum Muhammed Ma’sûm, Al­lahü teâlânın lutfü ve ihsânı ile, yaradılışında bu devlete elverişlidir. Alla­hü teâlâ, sevgili Peygamberinin sadakası olarak, onda bulunan bu kuvve­ti meydâna çıkarsın! Âmîn.