243 204-Mektub

204
İKİYÜZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân-i Bedahşî hazretlerine yazılmışdır. Câhillerin dedi-kodu yapmalarına üzülmemeği bildirmekdedir:

Mîr hazretleri, aşağı kimselerin bozuk sözlerine üzülmeyiniz! İsrâ sûre­si, seksendördüncü [84] âyetinde meâlen, (Herkes, kendine uygun işi ya­par) buyuruldu. Ya’nî, kişinin işi ve sözü, kendinin aynasıdır. Alçakların söz­lerine iyi veyâ kötü karşılıkda bulunmamak dahâ iyidir. Yalanın sonu gel­mez. Onların birbirini tutmıyan sözleri, kendilerini rezîl etmeğe yetişir. Al­lahü teâlânın aydınlatmadığı kimseye, kimse ışık veremez. Siz, verilen va­zîfeyi yapmağa bakınız! Başka şeyleri görmemezlikden geliniz! En’âm sû­resinin doksanbirinci âyetinde meâlen, (Allah deyin, sonra onları bırakın. Bozuk işlerinde oynasınlar!) buyuruldu. Kardeşimiz Muhammed Sâdık, tâm vaktinde geldi. Ramezân-ı şerîfin son on günü i’tikâf yapdı. Ona çok şey­ler açıldı. Yeni şeylere kavuşdu. Allahü teâlâya hamd olsun ki, diğer sev­diklerimiz de ilerlemekdedirler. Kalbleri uyanıkdır. Bu, Allahü teâlânın bü­yük ihsânıdır. Dilediğine ihsân etmekdedir. Onun ihsânları boldur. Mah­lûkların en iyisi olan efendimiz Muhammed aleyhisselâma ve Onun Âline ve Eshâbının hepsine bizden düâlar ve selâmlar olsun!