012 5-Mektub

5
BEŞİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürşidine yazılmışdır. Kendisini çok sevenler­den Hâce Bürhânı gönderdiği ve onun ba’zı hâlleri bildirilmekdedir:

Yüksek kapınızın hizmetçilerinin en aşağısı olan Ahmed, (Hâcegân) “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” hazretlerinin tarîkatını bildiren küçük bir kitâb yazarak, mubârek huzûrunuza gönderdim. Dahâ müsvedde hâlin­dedir, mubârek büyüğümüz okudukdan sonra bir dahâ yazılacakdır. Hâce Bürhân, yola çabuk çıkdığı için bir dahâ yazmağa vakt olmadı. Bundan son­ra, belki başka bilgiler de ona eklenir.

Bir gün (Silsile-tül Ahrâr) kitâbına bakıyordum. Kısa aklıma şöyle gel­di ki, yüksek makâmınıza yazayım. Oradaki bilgilerden birkaçı üzerinde ay­rıca bir şeyler yazılsın, yâhud bu fakîrin yazması için emr buyurulsun. Bu düşüncem gitgide kuvvetlendi. Buna bağlı ba’zı bilgiler, bu müsveddeye ek­lendi. Bu arada, o kitâbdaki ba’zı bilgiler de müsveddeye yazıldı. Bu bakım­dan bu müsvedde, o kitâbın eki yapılırsa uygun olur, yâhud müsveddede­ki bilgilerden uygun olanları seçilerek o kitâba ek yapılırsa, yine iyi olur. Dahâ ileri gitmek edebe aykırı olacakdır. Hâce Bürhân, bugünlerde güzel işler yapdı. Cezbe makâmına bağlı olan üçüncü seyrden bir şeylere kavuş­du. Günlük geçim düşüncesi kendisini üzmekdedir. Yüksek kapınıza gel­mişdir. Kıymetli emrleriniz onun için büyük kazanç olacakdır.

Binlerce top ve tüfek, yapamaz aslâ, Göz yaşının seher vakti yapdığını,

Düşman kaçıran süngüleri çok def’a, Toz gibi yapar, bir mü’minin düâsı.