509 BİRİNCİ ARÎZA

Merhûm büyük oğlu Muhammed Sâdık “aleyhirrahme” tarafından yazı­lan birinci mektûb:

Kölelerinizin en aşağısı Muhammed Sâdık, şerefli kapınıza bildirir ki, bu­radakilerin hâlleri, durumları, yüksek teveccühlerinizin yardımı ile, çok iyidir. Bedenlerimiz bir arada olduğu gibi, kalblerimiz de toparlanmış ola­rak yaşamakdayız. Çok zemândan beri, hizmetcilerinizi düşünüyor ve ayrı­lık sebebi ile üzülüyorduk. Bu satırların yazıldığı gün, meyân Bedreddîn ge­lerek âfiyetde olduğunuzu bildirdi. Bizleri sonsuz sevindirdi. Râhatlığa ka­vuşduk. Bunun için, Allahü teâlâya çok hamd olsun! Gönüllerimizin kıb­lesi efendim! Hâfız Burhâneddîn, Ramezân-ı şerîfin onüçüncü gecesi Kur’ân-ı mecîdi hatm eyledi. Ondördüncü geceden beri, hâfız Muhammed Mûsâ başladı. Her gece beş cüz’ okuyor. Yarın gece, ondokuzuncu gecesi olup, hatm edecekdir. Ramezân-ı mubârekin son onunda, hâfız Behâeddîn hatm edeceğini söyledi. Hak teâlâ selâmet versin! Bir gece, terâvîh nemâ­zında, hâfız Kur’ân-ı kerîm okuyordu. Çok nûrlu bir makâm göründü. San­ki, Kur’ân-ı kerîmin hakîkatinin makâmı idi. Her ne kadar, bunu söyliyemez­sem de, hakîkat-i Muhammedînin “aleyhissalâtü vesselâm” bu makâmın ic­mâli, ortası olduğu anlaşıldı. Sanki, büyük bir denizi, bir destiye doldurdu­lar. Bu makâm, Muhammed aleyhisselâmın hakîkatinin tafsîli, yayılmışı, açılmışı idi. Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ve Velîlerin “kuddise sirruhüm” büyüklerinin çoğu, yaradılışlarındaki gücleri kadar, bu makâmdan birer par­ça pay almışlardı. Bizim Peygamberimizden “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesse­lâm” başkasının, bu makâmın bütününe kavuşduğu anlaşılmadı. Bu aşağı kö­leye de bir pay verildi. Allahü teâlâ, yüksek teveccühlerinizin yardımı ile, tâm bir pay almak nasîb eylesin! Şu âna kadar, bu makâm, tâm açık görülmedi. Bundan başka zemânlarımızda, kendimizi toparlamakdayız. Bu yüce ayda, çok bereket hâsıl oldu. Kardeşim Muhammed Sa’îdin hâlleri bir düzende git­mekdedir. Zemânları zikr ile geçmekdedir. Şehrlerdekiler de, seve seve geliyorlar. Bu fakîr, şimdiye kadar dört cüz’den çok ezberledim. Bayrama kadar beş cüz’ ezberlemiş olacağımı umuyorum. Köleniz.