502 312-Mektub

(Hanefî âlimleri arasında, işâret edilir diyenler, böyle fetvâ verenler de vardır. Birbirine uymıyan fetvâlardan, herhangi birine uyulursa câiz olmaz mı?) denirse:

Cevâb olarak deriz ki, fetvâların uymaması, (Câizdir, câiz değildir ve­yâ halâldir, harâmdır) şeklinde olduğu zemân, câiz değildir veyâ harâmdır diyen fetvâlara uymak esâsdır.

İbni Hümâm “rahmetullahi aleyh” diyor ki, (Parmağı kaldırmak ve kaldırmamakda, birbirine uymıyan hadîs-i şerîflerin çokluğu karşısında, ne­mâzda hareketsiz olmak lâzım geldiği için, biz parmak oynatmamağı bil­diren hadîs-i şerîflere uymalıyız!) İbni Hümâma ne kadar şaşılsa azdır. Ki­tâbında, (Âlimlerden birçoğu, işâret edilmez dedi ki, bu sözleri, hadîs-i şe­rîflere ve akla uygun değildir!) diyerek, ictihâd derecesindeki büyük islâm âlimlerini câhil ve ahmak yapmakdadır. Mezhebin zâhirine ve üsûl ha­berlerine göre, ictihâd ve kıyâs, edille-i şer’ıyyenin dördüncüsüdür. İctihâ­da nasıl dil uzatılabilir? Bu zât, birbirine uymıyan rivâyetlerin çokluğu kar­şısında, temiz sular kısmındaki, (Kulleteyn) hadîs-i şerîfinin de, hadîs-i da’îf olduğunu söylemekdedir.

Akllı, olgun oğlum Muhammed Sa’îd “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”, parmakla işâret üzerinde bir risâle yazmakdadır. Temâm olunca, bir sûre­tini inşâallah gönderirim. [Seyyid Abdülhakîm efendinin talebeleri, parmak­la işâret etmemekdedir.]

Süâl: Sizin yolunuzda çalışanlar her yerde çokdur. İçlerinden birinin, ar­kadaşlarına başkanlık etmesini kimseye söyliyemedim. Bunun için, kendi­me güvenemedim. Sizin işâret buyurmanızı bekliyoruz. Uygun gördüğünü­zü bildiriniz de, arkadaşlarının başına geçirelim diyorsunuz?

Cevâb: Bu iş, sizin uygun görmenize bırakılmışdır. İstihâreden ve tevec­cühden sonra, siz emr ediniz! Size ve yanınızda olanlara selâm ederim.