307 249-Mektub

249
İKİYÜZKIRKDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Dârâba yazılmışdır. Gelmiş ve gelecek bütün varlık­ların en üstününe uymanın fazîletlerini bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdiği, sevdiği kullarına selâm olsun! Âhıretde azâblardan kurtulmak ve sonsuz se’âdete kavuşmak, ancak geç­miş ve gelecek bütün varlıkların en üstününe uymakla olur “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ”. Bunun için, Ona uy­makla, (Mahbûbiyyet makâmı)na erişirler. Onun yolunda bulunmakla, Allahü teâlânın zâtının tecellîsine kavuşurlar. Onun izinde ilerlemekle, bü­tün mertebelerin en üstünü olan ve Mahbûbiyyet makâmından sonra hâ­sıl olan, (Abdiyyet) mertebesine ulaşırlar. Onun izinde ilerliyenlerin büyük­leri, İsrâîl oğullarının Peygamberlerine benzetildi. Peygamberlerin en üs­tünleri olan ülül’azm Peygamberler “salevâtullahi aleyhim ecma’în” Onun yolunda olmağı istemişlerdir. Mûsâ “aleyhisselâm” Onun zemânında bu­lunsaydı, Onun yoluna girmekden başka birşey yapmazdı. Îsâ aleyhisselâ­mın gökden ineceği ve Allahü teâlânın sevgilisine ümmet olacağı herkesin bildiği bir şeydir. Onun ümmeti, Onun yolunda bulundukları için, üm­metlerin en iyileri oldular ve Cennetdekilerin çoğu bunlar oldu. Ona uy­dukları için, âhıretde, bütün ümmetlerden önce Cennete girecekler, Cen­net ni’metlerine kavuşacaklardır. Böyle dahâ nice üstünlükleri vardır. Bu­nun için, O yüce Peygamberin sünnetine uyunuz ve ahkâm-ı islâmiyyeye yapışınız! Ona ve Onun Peygamber kardeşlerinin hepsine en üstün düâlar ve en yüksek selâmlar olsun!

Ayrıca şeyh İsmâ’îl, size havâle olunur. Kendisi, ma’rifetler sâhibi hâcı Abdülhakkın ahbâblarındandır. Vesselâm.