302 244-Mektub

244
İKİYÜZKIRKDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muhammed Sâlih-i Külâbîye yazılmışdır. Hâlinin harâb olduğunu bildiren mektûbuna cevâbdır:

Kıymetli kardeşim hâce Muhammed Sâlihin mubârek mektûbu geldi. Hâllerinin harâb olduğu yazılı idi. Ondan dahâ çok harâb olmasını umarız. Bu harâblıkların sonunun nereye varacağını, kıymetli oğlum Muhammed Sâdıka “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bugünlerde yazmışdım. Ora­dan arayınız. Orada kalmanızın, arkadaşlar için fâideli olduğunu anladınız­sa, eğer uygun görürseniz birkaç gün dahâ kalınız! Bu fakîr de bugünler­de mubârek Dehli şehrine yolculuk yapmak üzereyim. İstihâreler ve tevec­cühler, bu yolculuğu gösterdi. Bu makâmı olgun oğluma ihsân eylediler. Kendi vilâyeti içine aldılar. Fakîr burada müsâfirler gibi, onun vilâyetinde oturmakdayım. Bu yüksek yola girmiş olan kardeşlere ve önce mîr Seyyid Mürtezâya ve mevlânâ Şükrüllah ile mîr Seyyid Nizâma düâlar ederim. Oğ­lum Hâce Muhammed Sâdık ve diğer kardeşlerimiz size ve arkadaşlarını­zın hepsine düâ ederler.