278 225-Mektub

225
İKİYÜZYİRMİBEŞİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Tâhir-i Lâhorîye yazılmışdır. Bu yolun başında olan­lara, sondakilerin hâlleri ihsân olunur. Bunun olgunluk alâmeti olmadığı bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd ederiz. Onun Peygamberine ve Âline ve Eshâbı­na salât ve selâm eyleriz! Kıymetli mektûblarınız, ard arda geldi. Talebe­nin ilerlemekde oldukları, bizi çok sevindirdi. Bu yolun sonu başlangıçda yerleşdirilmiş olduğundan, bu yüksek yola başlayanlarda, sona varmış olanların hâllerine benziyen hâller hâsıl olur. Bunların hâllerini, o büyük­lerin hâllerinden ayırmak güçdür. Ancak, keskin görüşlü ârif ayırabilir. Böy­le olunca, hâllerin görülmesine güvenerek, hâl sâhibine yol gösterici ola­rak izn vermemelidir. İzn verilirse, onun zararı, talebelerinin zararından da­hâ çok olur. Belki de, kendini olgun sanarak, ilerlemesi büsbütün durur. Bel­ki de, büyüklere nasîb olan mevkı’ ve saygıya kavuşmak arzûsu, onu büs­bütün belâya sokar. Çünki nefs-i emmâresi, dahâ îmâna gelmemişdir ve tez­kiye bulmamış, temizlenmemişdir. Olan olmuşdur. İcâzet, izn verdiğiniz kim­selere, tatlılıkla anlatınız ki, böyle izn almak, olgunluğu göstermez. Dahâ yapılacak çok iş vardır. İşin başında ele geçenler, sondakilerin başlangıca yerleşdirilmesindendir. Uygun gördüğünüz nasîhatları yaparsınız. Eksik ol­duklarını kendilerine bildiriniz. İcâzet vermiş olduklarınızın yol öğretme­lerini önlemeyiniz. Belki, sizin nefesinizin bereketi ile, hakîkî rehber olmak­la şereflenebilirler. Bu büyük işe başlamış bulunuyorsunuz. Mubârek olsun. Çok çalışınız! Sizin çalışmanız, tâliblerin de çalışmalarını artdırır. Vesselâm.