218 177-Metub

 177

YÜZYETMİŞYEDİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, Cemâleddîn Hüseyn-i Bedahşîye yazılmışdır. İ’tikâdı, Ehl-i sünnet i’tikâdına göre düzeltmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:

Hâce Cemâleddîn-i Hüseyn, gençlik zemânını büyük ni’met biliniz! El-den geldiği kadar, bu zemânı, Allahü teâlânın râzı olduğu işleri yapmakla ge­çiriniz! Bunun için de, herşeyden önce, i’tikâdı, Ehl-i sünnet âlimlerinin bil­dirdiklerine göre düzeltmek lâzımdır. İkinci olarak fıkh bilgisini öğrenme­li ve işleri, bu bilgiye uygun yapmalıdır. Ancak bunlardan sonra, tesavvuf yo­lunda ilerlemeğe sıra gelir. Bunları yapabilen, felâketlerden kurtulur. Yap­mıyanlar kurtulamaz. Hâce Muhammed Sâlihin çocuklarına yardım ediniz! Onlara yardım, babalarına yardım demekdir. Fârisî mısra’ tercemesi:

Aranılan hazîneyi gösterdim sana!

Vesselâm.