216 174-Mektub

 174

YÜZYETMİŞDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed Eşref-i Kâbilîye yazılmışdır. Bu yolun şaş­kınları, uzaklık görünen yakınlık ve ayrılık sanılan vuslat ararlar. Yazılan rü’yânın cin te’sîri ile olduğu bildirilmekdedir:

Kıymetli kardeşimin güzel mektûbu geldi. Fakîrleri sevdiğinizi ve bu yük­sek insanlara sığındığınızı bildirdiği için, bizleri çok sevindirdi. (Kişi sev­diği ile berâberdir) hadîs-i şerîfi, büyük müjdedir. Fekat, bu yolun âşıkla­rı, bu kadarla doymazlar. Yakınlık görünen uzaklıkla sevinmezler. Uzak gö­rünen bir yakınlık ve ayrılık görünen bir kavuşmak ararlar. İşin gecikdiril­mesine, sonraya bırakılmasına râzı olmazlar. Tenbelliği, gericiliği çirkin bi­lirler. Kıymetli dakîkaları, yaldızlı pislikler için elden kaçırmazlar. Ömür sermâyesini, sonu gelmez hayâller arkasında geçirmezler. Yüksekleri bıra­kıp, alçaklara bakmazlar. Beğenileni verip, gadab olunanı, kızılanı almaz­lar. Tatlı yağlı yemeklere aldanmazlar. İnce, süslü elbise için, Allahü teâ­lâya kulluk zevkıni vermezler. Hükümdârlık koltuğu gibi olan kulluğu, pis­lik gibi olan dünyâ bağlılığı ile kirletmekden utanırlar. Allahü teâlânın mül­künde, memleketinde, Lât ve Uzzâ putlarını Ona ortak yapmakdan hayâ ederler. Kardeşim! Bu makâmda, hâlis din isterler! Zümer sûresinin üçün­cü âyetinde meâlen, (Biliniz ki, Allahü teâlâ, ancak hâlis dîni beğenir) bu­yuruldu. Ortaklık tozunu bile kondurmak istemezler. Zümer sûresinin altmışbeşinci [65] âyetinde meâlen, (Birşeyi ortak edersen, ibâdetlerini, iyi­liklerini elbette yok eder!) buyuruldu. Bir ân, kendinizi düşününüz! Eğer, ortak katılmamış bir dîniniz varsa, size müjdeler olsun! Eğer böyle değil­se, başınıza belâ gelmeden önce çâresine başvurunuz!

Yazdığınız rü’yâ, cin görünmesidir. Onun boş işleridir. Cinnin böyle, bo­zuk işleri, tâliblerde çok görülmekdedir. Buna hiç üzülmeyiniz! Nisâ sûre­sinin yetmişbeşinci [75] âyetinde meâlen, (Şeytânın aldatması, elbette za’îfdir) buyuruldu. Eğer yine gelirse, (Kelime-i temcîd) okuyunuz! Ya’nî, (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm) deyiniz! Bunu okumak, cin­leri dağıtır, kovar. Doğru yolda bulunanlara ve Muhammed Mustafânın izin­de gidenlere selâm olsun “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etem­mühâ ve ekmelühâ”!