191 156-Mektub

156
YÜZELLİALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, yine meyân şeyh Müzzemmile yazılmışdır. Ehlullahın soh­betinde bulunmasını dilemekdedir:

Kâdîzâde Câlendehr ile gönderdiğiniz mektûb Dehlide geldi. Elhamdü­lillah ki, fakîrlere karşı olan sevginiz çokdur. (Buhârî)de ve (Müslim)de bil­dirilen, (Kişi, sevdiği ile berâberdir) hadîs-i şerîfine göre, onlarla birlikde­siniz. Zemân bakımından, Receb ayı yaklaşdı ise de, fekat çok uzak görü­nüyor. Fârisî beyt tercemesi:

Dost ayrılığı, az olsa da, az değildir! Gözde kıl parçası da olsa, çok görünür.

Hak sâhiblerinin haklarını yerine getirmek için yapmak istediğiniz şey­leri, hemen yapınız. Receb ayına kadar biz de burada kalacağız. Herşeyin doğrusunu ancak Allahü teâlâ bilir. Herşey Onun huzûruna çıkacakdır. Öm­rünüzün birkaç gününü dervîşlerle birlikde geçirmek için uğraşınız! Kehf sûresinin yirmisekizinci âyetinde meâlen, (Rablerine sabâh akşam düâ eden ve Ona kavuşmak istiyenlerle birlikde bulun ve sabr eyle! Onlardan başka bir yere bakma!) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmede, Hak teâlâ sevgili Peygamberine Allah adamları ile birlikde bulunmasını emr buyuruyor “aleyhi minessalevâti etemmühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ ve minette-hıyyâti eymenühâ”. Büyüklerden biri buyurdu ki, (İlâhî! Dostlarını öyle yap­dın ki, onları tanıyan seni buldu. Seni bulmadıkça, onları tanımadı). Alla­hü teâlâ, bizi ve sizi, bu yüksek ve şerefli insanları sevmekle rızklandırsın!