138 89-Mektub

89
SEKSENDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Alî Cân için yazılmışdır. Ölüm için sabr dilemekde­dir:

Hak teâlâ, hepimizi islâmiyyetin doğru caddesinde bulundursun “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye”! Enbiyâ sûresi otuzbeşinci ve Anke­bût sûresi elliyedinci âyetlerinde meâlen, (Her canlı, ölümün tadını tadacak­dır!) buyuruldu. Bunun için, her insan ölecekdir. Ölümden kurtuluş yokdur. Hadîs-i şerîfde, (Ömrü uzun, ibâdetleri de çok olana müjdeler olsun!) bu­yuruldu. Dostu dosta ölümle kavuşduruyorlar. Bunun için, Allahü teâlânın âşıkları, ölümü düşünerek tesellî buluyor, üzüntüleri azalıyor. Ankebût sûresinin beşinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâya kavuşmak istiyenler! Bi­liniz ki, Allahü teâlâya kavuşmak zemânı herhâlde gelecekdir) buyuruldu. Evet, biz geride kalanlar ve nefse esîr olanlar ve Allahü teâlânın rızâsına ka­vuşmuş olanların ve dünyâya düşkün olmakdan kurtulanların sohbetlerin­den mahrûm kalanlar, zararda ve başı yerdeyiz. Ni’metlerini size saçan merhûme vâlideniz, günümüzün en kıymetli varlığı idi. Onun size olan ih­sânlarına karşı, şimdi sizin de ona ihsân etmeniz lâzımdır. Düâ ederek ve sa­daka vererek her ân yardımına koşunuz! Hadîs-i şerîfde, (Mezârdaki ölü, denizde boğulmak üzere olan kimse gibidir, babasından, anasından, karde­şinden ve arkadaşlarından gelecek bir düâyı hep beklemekdedir) buyu­ruldu. Bundan başka, onların ölümünü görerek, kendi ölümünü de düşün­meli. Bütün varlığı ile, Allahü teâlânın beğendiği şeyleri yapmağa sarılma­lıdır. Dünyâ hayâtının insanı aldatmakdan başka birşey olmadığını düşün­melidir. Dünyâ kazançlarının Allahü teâlânın yanında az bir kıymeti olsay­dı, düşmanı olan kâfirlere ondan kıl ucu kadar vermezdi. Allahü teâlâ, bi­zi ve sizi, kendisinden başka herşeyden yüz çevirmekle ni’metlendirsin! Yal­nız kendisine bağlanmakla şereflendirsin! Bu düâmızı, Peygamberlerin efendisi hurmetine kabûl buyursun “aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhim minessa­levâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ”! Vesselâm, vel ikrâm.

Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben hâlime.

Titrerim mücrim gibi, bakdıkca istikbâlime!