137 87-Mektub

87
SEKSENYEDİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, Pehlivân Mahmûda yazılmışdır. Allahü teâlânın sevdikle­ri tarafından bir kimsenin kabûl olunmasının büyük se’âdet olduğu bildi­rilmekdedir:

Allahü teâlâ, size selâmet versin ve islâmiyyetin doğru caddesinde bu­lundursun “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye”! Kıymetli arkadaş­larımıza birinci müjdem, meyân şeyh Müzemmilin oraya gelmesini bildir­mekdir. Onun sohbetinin kıymetini ve fâidelerini nasıl anlatayım? Allahü teâlânın sevdiklerinin, bir kimseyi kabûl etmesi, ne büyük se’âdetdir. He­le onu severler ve yanlarına çekerlerse, dünyâ ve âhıret se’âdetine kavuş­muş olur. O büyüklerin yanında bulunanlar, kötülüklerden temizlenir. Sö­zün kısası, onun sohbetini büyük ni’met biliniz. Sohbetin edeblerini titiz­likle gözetiniz ki, fâidelenebilesiniz. Dahâ ne yazayım? Evveliniz ve sonu­nuz selâmet olsun! [Yüzaltıncı mektûba bakınız!]