087 51-Mektub

51
ELLİBİRİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, yine seyyid şeyh Ferîde “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır. İslâmiyyeti yaymağa teşvîk eylemekdedir:

Allahü teâlâdan dilerim ki, o büyük sülâlenin yardımı ile, islâmiyyet gü­neşi parlasın, Ahkâm-ı ilâhiyyenin güzelliği, her tarafa yayılsın. Fârisî mısra’ tercemesi:

İş budur, bundan başkası hiçdir!

Bugün de, kimsesiz kalan müslimânların, bu dalâlet girdâbından kur­tuluş ümmîdi, ancak, insanların en iyisinin evlâdının gemisindedir. Bir ha­dîs-i şerîfde: (Ehl-i beytim, ya’nî evlâdlarım, Nûh aleyhisselâmın gemisi gi­bidir. Buna binen kurtulur, binmeyen helâk olur) buyuruldu. Bu büyük se’â­deti ele geçirmek için, çok çalışınız! Çok şükr, Allahü teâlâ, mevkı’, kuv­vet, te’sîrli söz ni’metlerini vermişdir. Zâtınızın şerefi de, bunlara katıldı­ğında se’âdet meydânında bütün akranlarınızdan ileri gitmeniz pek kolay­dır. [Hazret-i Alî ile hazret-i Fâtımaya “radıyallahü anhümâ” ve ikisinin çocuklarına ve bütün torunlarına (Ehl-i beyt) denir.]

Bu fakîr, doğru olan bu islâmiyyeti kuvvetlendirmeğe ve yaymağa ya­rayan böyle şeyleri söylemek için, yüksek hizmetinizle şereflenmeğe kalk­dım. Mubârek Ramezân ayının hilâli Dehlide iken görüldü. Kıymetli vâ­lidenizin, Dehlide kalmamızı istedikleri anlaşılarak, Kur’ân-ı kerîmin hat­mini dinlemek için orada kaldık. Âmir, Allahü teâlâdır. Dünyâ ve âhıret se’âdetinize düâ ederim.