1249

Seyyid Mustafâ Efendi (1158), 1191.
Seyyid Osmân Efendi (1103), 1123, 1167.
Seyyid Ömer 738.
Seyyid Ubeydullah 1181.
Seyyid Ubeydullah 1061, 1158.
Seyyid Yahyâ-i Şirvânî (868), 1087, 1103.
Sîbeveyh Amr nahvî (194).
Sıddîk Hasen Hân (1307), 410, 887, 1176.
Sıddîk Muhammed Emîn Darır 876.
Sinân Pâşa (Kaptân-ı Deryâ) (961), 1137.
Somuncu Baba (815 Akserâyda), 1103.
Spinoza (1089 [m. 1677]), 93.
Sultân II. Bâhâdır Şâh (1274), 1073.
Sultân Cihangîr bin Süleymân (960), 1173.
Sultân Muhammed Burhâneddîn 1085.
Sultân Muhammed Hârizm Şâh (617), 1086.
Sultân Mustafâ IV. (1223), 1062.
Sultân Orhân Hân (761), 622, 802, 1103, 1149, 1158.
Sultân Sâlih Mensûr (793), 204.
Sultân Serhendî 914.
Sultân-ul-mesâyıh 1156.
Sultân Veled Çelebî (712), 1085.
Sun’ullah-ı Halebî 455.
Sücâd, imâm-ı zeynel’Âbidîn 1197.
Süddî ismâ’îl “müfessir” (127), 391.
Süfyân bin Avf 1092.
Süheylî Abdürrahmân (581), 1114.
Süleymân Amedî 1149.
Süleymân bin Abdüllah Si’rîdî 155.
Süleymân bin Hasen 489.
Süleymân Cezûlî (870 Merâkeşde), 1143.
Süleymân Efendi (Gelibolulu) 1068.
Süleymân Efendi (Kemâlpâşazâde) 1071.
Süleymân Fadıl bin Ahmed (1134), 1083.
Süleymân (Yıldırım oğlu) (813), 1080.
Süleymân Pâşa (626), 1158.
Süveybe 378, 1095.

– Ş –

Şâh Abbâs (Şâh ismâ’îlin torunu) (1038), 1150.
Şâh Abdül’azîz (1239), 1176.
Şâh Abdülganî (1227), 1176.
Şâh Abdülkâdir (1230), 1176.
Şâh Abdüllatîf 1066.
Şâh Ahmed Sa’îd-i Dehlevî (1277), 455.
Şâh Behik bin Zeki bin Ebû Hanîf bin Abdül’ehad bin Muhammed Saîd Fârûkî 113.
Şâh-ı Âlem Behâdır (1124), 1075.
Şâh-ı Cihân (1076), 769, 1074, 1104.
Şâh Ferîdûn (Cemşîdin torunu) 1175.
Şâh ismâ’îl bin Abdülganî Dehlevî (1246), 1176.
Şâh Refi’uddîn (1233), 1176.
Şâh Rızâ Pehlevî (1401), 60, 1102, 1181.
Şahsuvar oğlu Alî Beğ (926), 1167.
Şahsuvar Sultân 1159.
Şakik-i Belhî (174), 1108.
Şaltut “câmi’ulezherde” 861.
Şarlkent (966 [m. 1558]), 1177.
Şarlman (199 [m. 814]), 1107.
Şarl Russel (1334 [m. 1916]),490.
Şeddâd 850, 1086.
Şehîd Alî Pâşa (1128, mezârı Belgradda), 1136.
Şehrdâr bin Ebû Şücâ’ (558), 1020, 1089.
Şelbî (1031), 218, 1196.
Şemseddîn Ahmed Efendi (940), 1071.
Şemseddîn Ahmed Sürûcî Hanefî (710).
Şemseddîn Alî Halhalî 917.
Şemseddîn Efendi 1181.
Şemseddîn Günaltay (1961), 399.

Şemseddîn Hanefî 738.
Şemseddîn Hurûfî 1099.
Şemseddîn Muhammed bin Kemâleddîn (791), 1104.
Şemseddîn Sivâsî (1006), 1114, 1150.
Şemseddîn Türk Çestî (715 Pânîpütde), 1085.
Şerefüddîn Hüseyn 77, 100, 425, 747.
Şerefüddîn Kürdî (701), 1070.
Şerhabîl bin Âmir 204.
Şerîf Hüseyn bin Alî (1349 [m. 1931]), 1111.
Şevk-efzâ vâlide Sultân 1063.
Şeybe (2), 353.
Şeyh Abdüllah 68.
Şeyh Abdülkerîm Râfi’î 469.
Şeyh Abdülvedûd (860), 1103.
Şeyh Abdürrahmân Şerbînî 469.
Şeyh Ahmed Besyânî Hanbelî 469.
Şeyh Ahmed Hüseyn Şâfi’î 469.
Şeyh Alî Mahfûz 219, 366.
Şeyh Bedreddîn (823), 504, 1144.
Şeyh Ber’î 1070.
Şeyh Cüneyd (760), 1175.
Şeyh Ebülfeyz Muhammed Abdürrahmân 1073.
Şeyh Ebülhasen 632.
Şeyh Ebû Zühre 453, 494, 877.
Şeyh Ezrâ’î 1171.
Şeyh Hasen Yezîdî 489.
Şeyh Haydar 1175.
Şeyh ismâ’îl Sencidî 638.
Şeyh Muhammed bin Fadlullah 1148.
Şeyh Muhammed Nihrîrî 632, 638.
Şeyh Muhammed Tâhir (1040), 754.
Şeyh Mustafâ 1035.
Şeyh Mustafâ Muslihüddîn 1179.
Şeyh Nizâm Mu’înüddîn-i Nakşibendî 319, 1075, 1211.
Şeyh Ömer 1079.
Şeyh Resülan (540 Şâmda).
Şeyh Rükneddîn-i Sencâsî 1087.
Şeyh Sâdık Efendi 1075.
Şeyh Sa’îd-i Mûcî Şâfi’î 469.
Şeyh Şa’bân-ı Velî (977), 1156, 1175.
Şeyh Tâhir-üz Zâvî 586, 618, 858.
Şeyh Üdebâlî (726), 1158.
Şeyh-ül-islâm Ârif Sühreverdî (632), 927, 1180.
Şeyh-ül-islâm Muhammed Atâüllah (1126), 454, 1218.
Şeyh-ül-islâm Muhammed Behnesî (987), 1079.
Şiblî Ebû Bekr Muhammed (334), 1112.
Şiblî Nu’mânî Hindî 499.
Şihâbüddîn Haffâcî 458.
Şu’ayb Aleyhisselâm 1151.
Şücâ’eddîn (hurûfî babası) 502.

– T –

Tâcüddîn-i Nakşibendî (1050), 1181.
Tâhâ Efendi 1181.
Tâhâ Habîb (Nûrül-islâm mecellesi yazarı) mezheb- sizdir.
Tâhir Müneccimbaşı 185.
Tâhir Sünbül 458.
Takıyyüddîn Husnî Şâmî (829).
Talâl bin Abdüllah Hâşimî 1066.
Tabdık Emre 1192.
Tahsin Yılmaz Öztuna 1219.
Tatar Ahmed Efendi (1156), 1161, 1191.
Teodos II. (m. 450), 783, 1099, 1135.
Terkî 1065.
Terzi Baba (Hayyât-ı Vehbî) (1264), 1128.
Tevfik Fikret (1332), 1072.
Tevfîk Pâşa (Hidiv) (1309), 1062.
Thomas (Havârîlerden) 1109.

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.