384

MÜSLİMÂNA NASÎHAT KİTÂBI

İÇİNDEKİLER

Bu kitâbda kırkiki madde vardır. Bunların otuzbeş maddesinde (Feth-ul-mecîd)ismindeki vehhâbî kitâbından bir parça bildirilmiş ve bunlara islâm âlimlerinin kitâblarından cevâblar verilmişdir. Madde numaraları ve her maddedeki, kitâbın yazısı ve bunların kitâbımızda bulundukları sahîfelerin numaraları aşağıda gösterilmişdir. Tarafımızdan eklenmiş olan açıklamalar köşeli parantez [ ] içinde gösterilmişdir.

1-Tesavvufcuların kitâbları şirk ile dolu imiş. Buna imâm-ı Rabbânî hazretleri cevâb vermekdedir

2-Ameller, ibâdetler, îmândan parça imiş. Buna, Emâlî kasîdesinden ve Hadîkadan cevâb verildi

3-Ölmüşden ve uzakdakinden yardım istemek şirk imiş

4-Tesavvufcular, kâfir imiş. Mürîd şeyhine tapınıyormuş. Buna (Üsûl-ül-erbe’a)kitâbından terceme ederek cevâb verildi

5-Türbe yapmak, kabr ile teberrük şirk imiş. Bu iftirâlarına(Savâık-ı ilâhiyye) kitâbından terceme ederek cevâb verildi

6-Eshâb ve din büyükleri Peygamberimizden başka kimse ile bereketlenmemiş

7-Tesavvuf, Hind yehûdîlerinden alınmış. Buna Muhammed Ma’sûm hazretlerinden cevâb verilmişdir

8-Ölüden birşey beklemek, Evliyânın rûhları hâzırdır demek şirk imiş

9-Resûlullahı övmek, ondan yardım istemek şirk imiş. Buna(Mir’ât-i Medîne) kitâbından cevâb verildi

10-Ölüye yalvarmakla, şefâ’ati elde edilmez diyor

11-Şeyhlere, Ahmed Bedevînin mezârına tapınılıyormuş

12-Peygamber yardım edebilseydi, Eshâb arasındaki fitneyi önlerdi diyor

13-Kasîde-i bürde gibi, Resûlullahı medh eden kitâblar şirk ile dolu imiş. Buna Muhammed Ma’sûm hazretlerinden cevâb verilmişdir

14-Türbeleri yıkmalı imiş. Buna, İbni Hacer hazretlerinin(Zevâcir) kitâbından cevâb verildi

15-Mescide girenlerin, Hucre-i se’âdeti ziyâret etmeleri câiz değilmiş. Buna (Mir’ât-i Medîne) kitâbından cevâb verildi

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.